Luokka

Viikkokatsaus

1 Kattilat
Puskurisäiliön akku lämmitykseen
2 Polttoaine
Paine monikerroksisen rakennuksen lämmitysjärjestelmässä
3 Kattilat
Kuinka nopeasti ja luotettavasti eristää lämmitysputket kadulla
4 Takat
Asentaminen uunit omilla käsillään
Tärkein / Polttoaine

Laki lämmönkulutusjärjestelmien hydraulisesta testauksesta


Hydraulinen testaus on eräänlainen laitteiston lujuuden / tiheyden rikkominen. Suoritettiin luomalla ylisuuria paineita vedellä.

Lämmitysjärjestelmien ja lämmitysverkkojen hydraulisen testauksen taajuus on 1 vuosi.

Hydrauliset testit lämpöenergian kuluttajille ovat:

 • lämpöverkkoja
 • lämpöpisteitä
 • lämmitysjärjestelmät
 • lämmittimet lämmittimiin ja itse lämmittimet
 • Lämmitys / lämmitys lämmönvaihtimet

Lämpöverkkojen hydraulinen testaus

TCP 488-2012: n 14.4 kohdan mukaan "Lämmitysverkkojen hydraulinen testaus suoritetaan paineella 1,25 työntekijää, mutta vähintään 0,2 MPa. Putkistoja pidetään testipaineessa vähintään 10 minuutin ajan. Työntekijän paineen alentamisen jälkeen tehdään putkilinjojen perusteellinen tarkastus koko pituudeltaan. Koetuloksia pidetään tyydyttävänä, jos niiden tilalla ei ole tapahtunut painehäviöitä eikä merkkejä vuotoista tai hikoilusta löydy hitsatuista liitoksista ja epäjalosta metallista, näkyvät jäännösmuodostumat, halkeamat tai murtumat. Hydraulista testausta varten on käytettävä vettä, jonka lämpötila ei ole alle + 5 ° C ja korkeintaan + 40 ° C. Putkilinjojen hydraulinen testaus on suoritettava positiivisessa ulkolämpötilassa "

Tapauksissa, joissa kohteelle toimitetaan lämpöä MinskEnergo-laitoksesta tai Minsk-Municipal Heating Network UE: n lämmitysverkoista, edellä mainitut organisaatiot antavat säädöksiä.

Kiinnitä huomiota toimenpiteen täyttämiseen, hydraulisen testauksen yhteydessä määriteltyjen lämmitysverkkojen (pituus, halkaisija, liitäntäpiste) ominaispiirteiden on vastattava kuluttajan taseessa olevia verkkoja, jotka koskevat lämmitysverkkojen tasapainotarvikkeiden rajoittamista

Esimerkki lämpöverkon hydraulisen testauksen suorittamisesta:

Sisäisten lämmönkulutusjärjestelmien hydraulinen testaus

TCP 488-2012 s. 20.10 käy ilmi, että vuosittain ennen kuumennusjakson alkua hydrauliset mittaukset, hydrauliset nostot, hissirakenteet, lämmittimet ja lämmönvaihtimet, joiden paine on 1,25 työntekijää mutta ei alle 1 MPa (10 atm). Hissin yksikössä kirjoittajat todennäköisesti ymmärtävät koko lämpöyksikön, joten vakiintuneen käytännön yhteydessä painetta, jolla lämpöyksikköä testataan, otetaan 1 MPa: ksi (10 ata).

Lämmönvaihtimet, olivatpa kyseessä sitten kuumavesijärjestelmät tai lämmitysjärjestelmät, olisi painetettava passissa ilmoitetulla paineella, mutta ei alle 1 MPa. Usein he testataan 12,5 tai 16 ata.

Lämmitysjärjestelmää testataan paineella 1,25 mutta ei alle 0,6 MPa (6 at) lämmitysjärjestelmien valurautaiset lämmityslaitteet. lämmitysjärjestelmät, joissa on paneeli- ja konvektiolämmitys, testataan 1 MPa (10 at).

Tunnetaan onnistuneiksi testit, joiden aikana testattavien järjestelmien painehäviö (tarkemmin, s. 20.13 TKP 458-2012) ei tapahtunut 10 minuutin kuluessa.

Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit

Asennuksen valmistuttua, mutta ennen viimeistelyn aloittamista asennustyön on suoritettava lämmitysjärjestelmän hydrostaattiset testit. Hydrostaattisten testien tulosten mukaan säädös laaditaan yhteisessä kunnossapitojärjestelmässä 73.13330.2012 "Rakennusten sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät" Sääntelyasiakirjojen mukaan säädöksen täysi nimi on seuraava: hydrostaattinen tai manometrinen vuoto testi. Arkielämässä tätä dokumenttia kutsutaan lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimeksi.

Aloitamme täyttää putkistojen hydraulisen testauksen teko syöttämällä tiedot testattavasta järjestelmästä. Järjestelmän tarkka nimi on määritelty luonnoksessa (työasiakirjat). Toimenpiteen täyttämisen seuraavassa vaiheessa ilmoitamme kohteen nimen (nimiä koskevat tiedot löytyvät projektista tai rakennusluvasta). Seuraavaksi täytetään testisivustossa olevat tiedot (selvityksen nimi) sekä päivämäärä, jona toimeksianto hyväksyttiin.

Sen jälkeen, kun säädös on päättynyt, siirrymme toimittamaan tietoja hyväksymiskomitean kokoonpanosta. Komissiossa tulisi olla asiakkaan, pääurakoitsijan ja asennusorganisaation edustajia. Lisätietoja rakennusprosessin osanottajien suhteesta löytyy täältä. Jokaisen komission jäsenen osalta teemme toimeksi seuraavat tiedot: organisaation nimi ja asema, edustajan nimi ja alkukirjaimet.

Hyväksymisvaliokunnan tietojen perusteella ilmoitamme projektin organisaation nimi ja projektin koodi, jonka mukaan työ suoritettiin. Sitten kirjoitetaan siihen tekoon, että testit suoritettiin hydrostaattisella menetelmällä.

Seuraavaksi sinun on täydennettävä säädöksen yksikköä, joka on suoraan hydrauliset testit. Suuria vaikeuksia täyttämisessä ei pitäisi syntyä. Täytämme tämän osion seuraavassa järjestyksessä:

1. Menemme hydraulisen testauksen toimiin näyte, joka esitetään tällä sivulla, paine, johon putki on testattu. Paine ilmoitetaan kerralla kahdessa mittayksikössä - MPa ja kg / cm2. Ilmoita välittömästi aika, jonka aikana lämmitysjärjestelmän testaus suoritettiin.

2. Ilmoita painehäviön arvo testin aikana. Tiedot syötetään kahteen yksikköön kerralla - MPa ja kg / cm2.

3. Ilmoita testin aikana tai sen jälkeen havaittujen vikoja.

Saatujen tietojen perusteella hyväksyntäkomitea tekee päätelmät asennettujen lämmitysjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta tai vaatimustenvastaisuudesta suunnittelu- ja sääntelyasiakirjoihin sekä tekee päätöksen siitä, onko putken tunnustettu suorittaneen testin vai ei.

Kaikkien komission jäsenten allekirjoittavat hydraulisen testauksen testin jälkeen. Toimen muodon muuttaminen ja sen poikkeamat eivät ole sallittuja.

Kuten näette, lämmityksen hydraulisen testauksen täyttöprosessi ei ole monimutkainen, ja jos sinulla on vielä kysyttävää, voit pyytää heitä huomautuksissa ja yritämme vastata niihin nopeasti. Muista ilmoittautua sosiaalisten verkostojen voimavaroihin ja saada uusia suosituksia asiakirjojen säilyttämisestä ensimmäisenä.

Paineputken hydraulisen testauksen toimenpide

Asennustöiden päätyttyä vesihuollon painoputkistot ja tarvittaessa viemäriverkot on testattava lujuuden ja tiukkuuden vuoksi. Hydraulisten testien tulosten mukaan säädös laaditaan SNiP 3.05.04-85 "Ulkoisten verkkojen sekä vesihuolto- ja jätevesilaitosten" lomakkeen mukaisesti. Toimen täydellinen nimi on paineputken hyväksyntä hydraulisen testin suorittaminen voimaa ja tiukkuutta varten. On syytä huomata, että edellä mainittu lomake on laadittu sekä alustavan että hyväksytyn hydraulisen testin aikana.

Aloitetaan putkistojen hydraulisen testauksen teko syöttämällä tietoja testipaikalle (selvityksen nimi) sekä päivämäärän hyväksymispäiväksi. Seuraavaksi kirjoita hyväksymiskomitean kokoonpanoa koskevat tiedot. Komissiossa tulisi olla rakennus- ja asennusorganisaation edustajat, asiakkaan tekninen valvonta, toimintaorganisaatio. Lisätietoja rakennusprosessin osanottajien suhteesta löytyy täältä. Jokaiselle komission jäsenelle tehdään seuraavat tiedot: organisaation nimi ja asema, edustajan nimi ja alkukirjaimet.

Toimenpiteen täyttämisen seuraavassa vaiheessa ilmoitamme kohteen nimen (tietoja projektin tai rakennuslupaan löydetystä nimeämisestä), koekappaleen rajojen numerot, putkien pituus, läpimitta ja putkien ja päittäisliitosten materiaali.

Seuraavaksi sinun on täydennettävä säädöksen yksikköä, joka on suoraan hydrauliset testit. Suuria vaikeuksia täyttämisessä ei pitäisi syntyä. Täytämme tämän osion seuraavassa järjestyksessä:

1. Määritämme putkilinjan käyttöpaineen (hankimme tietoa projektista) ja koepaineesta (hankimme tietoja projektista tai laskemme SNiP 3.05.04-85: n taulukoiden 4 ja 5 mukaan, jos testit ovat tiiviitä ja kestäviä).

2. Merkitään hydraulisten testien suorittamiskohtana mittaustiedot testipainemittarista. On ilmoitettava painemittarin tarkkuusluokka, mittausten yläraja, painemittarin asteikon jakautumisnopeus sekä painemittarin sijainnin korkeus suhteessa putkilinjan akseliin. SNiP 3.05.04-85 mukaisesti hydrauliseen testaukseen voidaan käyttää vain sertifioituja manometreja, joiden tarkkuusluokka on vähintään 1,5, joiden mittakaava on nimellispaineessa noin 4/3 testipaineesta.

3. Lasketaan painemittareiden lukemat säädöksen edellä esitetyn putkiston työ- ja koepaineen arvoille. Indikaatiot lasketaan laissa määriteltyjen kaavojen mukaan.

4. SNiP 3.05.04-85: n taulukon 6 mukaisesti päätämme tämän sivun näytteestä hydraulisen testauksen toimenpiteen, pumpattavan veden sallitun virtauksen, ensin yhden kilometrin putkilinjan, ja sitten testiohjelman pituudeksi.

5. Kuvaa hydraulisten testien lujuuden testausprosessi, joka osoittaa testattavan ja työpaineen aiemmin lasketut arvot, ajan, jona testipainetta pidettiin yllä, putkiston tarkastuksen tulokset aukkojen ja vuotoiden esiintymisestä.

6. Kuvailkaa hydraulisten testien suorittaminen tiiviydelle osoittaen koepaineen tiiviyden, testin alun ja lopun ajan, testin keston, mittaustelojen vedenpinnan tiedot testin alussa ja lopussa, painemittarin tiedot putkistossa tapahtuvan painehäviön päättämisen yhteydessä testi, testiin kohdistuvan paineen palauttamiseksi tarvittavan veden tilavuus, putkistossa testin aikana pumpatun veden virtaaman suuruus. Arvon ΔР arvo on otettava SNiP 3.05.04-85: n taulukon 4 mukaisesti. On myös huomattava, että testipaineen suuruus P: n tiiveydelleg ei saa ylittää putken hyväksymiskoepaineen arvoa lujuuden P osaltaja.

Jos pumpattavan veden virtausnopeus ei ylitä pumppuveden sallitun virtausnopeuden arvoa testiprofiiliin, jonka pituus on 1 km tai enemmän, jotka on lueteltu SNiP 3.05.04-85: n taulukossa 6, tämän putkilinjan oletetaan läpäisseensä alustavan ja hyväksyttävän hydraulivälitestin.

Saatujen tulosten perusteella komissio päättää, onko putkisto kestänyt hydrauliset testit vai ei.

Kaikkien komission jäsenten allekirjoittavat hydraulisen testauksen testin jälkeen. Toimen muodon muuttaminen ja sen poikkeamat eivät ole sallittuja.

Kuten näette, hydraulisen testauksen toimenpide ei ole monimutkainen, ja jos sinulla on vielä kysyttävää, voit pyytää heitä huomautuksissa ja yritämme vastata niihin nopeasti. Muista ilmoittautua sosiaalisten verkostojen voimavaroihin ja saada uusia suosituksia asiakirjojen säilyttämisestä ensimmäisenä.

Lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus: menettely, hydropysäkki

Huolellisesti suunnitelluilla, lasketuilla ja kokoonpannuilla lämmityspiireillä voi olla myös hätätilanteita. Järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi koko lämmitysjakson aikana ei ole tarpeen tarkastaa sitä vaan myös testata sitä. Ja yksi näistä menetelmistä on hydropressointi.

On huomattava, että tällaisia ​​toimia tarvitaan, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön ennen kunkin lämmityskauden alkua ja huolto- ja korjaustöiden jälkeen.

Hydraulinen testaus on yleisimpi lämmitysjärjestelmien painetestaus, joka koostuu hydraulisen iskutilanteen simuloinnista, jossa paine on useita kertoja korkeampi kuin standardiarvo. Tämän testin pääasiallisena tarkoituksena on arvioida kaikkien olemassa olevien liitosten ja nivelten luotettavuutta ja laatua, joiden tiedetään olevan heikoimmassa asemassa olevat elementit sekä muiden lämmityslaitteiden terveys.

Hydraulinen testausmenetelmä

Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testiä koskevat menettelyt ja säännöt on säännelty seuraavilla sääntelyasiakirjoilla:

 • SNiP 41-01-2003 "Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi";
 • SNiP 3.05.01-85 "Sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät";
 • Lämpövoimaloiden teknisen toiminnan säännöt, jotka Venäjän federaation polttoaine- ja energiaministeriön kehittämät, hyväksyttiin vuonna 2003.

Hydropressointi

Lämmitysjärjestelmän tiiviyden testausmenetelmää voidaan yksinkertaistaa seuraavilla tehtävillä:

 • kaikkien tuotteiden silmämääräinen tarkastus, sis. laitteet, nousuputket, moottoritiet, olemassa olevat yhteydet;
 • huuhtelemalla järjestelmää erilaisista saasteista ja sedimentteistä;
 • täytetään järjestelmä vedellä pakollisella ilman vapautuksella;
 • kompressorin liitäntä ja paineen nousu;
 • tunnistaa virheet ja korjata ne tai päättää, että järjestelmä on toiminnassa ja käyttövalmis (jos tarkastuksen aikana tarvittiin korjauksia, prosessi on toistettava);
 • laati testiraportti.

Tärkeitä kohtia hydraulisessa puristusmenettelyssä

 1. Vastuu hydraulisen testin suorittamisesta ovat järjestöt, jotka ylläpitävät ja käyttävät lämmitysverkkoa. Monen kerrostalon rakennuksissa on rahastoyhtiö, kunnallinen palvelu henkilöille, joilla on tarvittavat luvat ja sertifioidut laitteet tai valtuutetun yrityksen edustaja, jolla on asianmukainen toimivalta. Hallinnollisissa, sosiaalisissa ja tuotantolaitoksissa - tällaisten rakennusten ylläpitämiseen osallistuvan organisaation työntekijät. Yksityisissä talouksissa - energiaa toimittavan tai erikoistuneen yrityksen päällikkö, teknikko tai insinööri.
 2. Lämmitysjärjestelmän ja lämmityslaitteiden testaus on suoritettava erikseen. Siksi piiri irrotetaan lämmönlähteestä, paisuntasäiliöstä ja päävesijohdosta.
 3. Järjestelmä on täytettävä vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 45 ° C. Tässä tapauksessa testipaine on toimitettava piirin oikeassa kohdassa, jolle on tarpeen vapauttaa ilma kokonaan siitä.
 4. Paine nousee kahdessa vaiheessa: vakiotyöntekijälle, joka on suositeltava kestämään jonkin aikaa, mutta vähintään 10 minuuttia, kaikkien vuodonesteiden tarkastamiseksi; virheiden puuttuessa sen arvo saatetaan oikeudenkäyntiin.
 5. Vähimmäisarvo paineessa hydro-testin aikana riippuu kunkin suoritusjärjestelmän indikaattorista (yleensä se on yli 25-50%) ja oltava:
  - koepaine - 0,2 MPa;
  - valurautapattereita käytettäessä 0,6 MPa;
  - kun käytetään konvektori- tai paneelilaitteita - 1,0 MPa;
  - hissiyksikölle - 1,0 MPa.
 6. Testit katsotaan täydellisiksi, ja järjestelmä on paineistettu, jos:
  - 5 minuutin kuluessa vesipiirien painehäviö ei ylitä 0,02 MPa;
  - 15 minuutin testin jälkeen paneelilämmityksen paine on vähentynyt enintään 0,01 MPa;
  - polymeeriputkilinjan lujuuden ja tiiviyden tarkastamisen aikana laskun määrä 30 minuutin kuluessa ei ylitä 0,06 MPa;
  - "hikoilun" muodostumista ei havaita nivelissä, saumoissa tai nivelissä.
 7. Pääasiallinen asiakirja, joka vahvistaa sen, että hydraulinen testi suoritetaan täysin vaatimusten mukaisesti, on toimeksianto, jonka valtuutetut henkilöt on täytettävä ja allekirjoitettava asianmukaisesti.

Kuva 1 - Esimerkki lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen todistuksesta

Lämmitysjärjestelmän hydrostressi

Testaustodistus on tärkeä asiakirja, joka on täytettävä ja allekirjoitettava järjestelmän puristuspäivänä.

Toimeksiannolla on tietty määrätty rakenne, jossa on tarpeen huomata:

 • testauksen ja täyttämisen päivämäärä;
 • kohteen nimi ja osoite;
 • vastuulliset henkilöt;
 • hydrauliset testiparametrit:
 • tarkastuksen sijainti tai paikka (putki, päälinja, lämpöyksikkö jne.);
 • työ- ja koepaineiden arvot ja niiden ylläpitoaika;
 • mittarin suorituskyky testin lopussa;
 • painehäviö;
 • järjestelmän pääelementtien tarkastuksen tulokset (mukaan lukien saumojen, liitosten, venttiilien, lämmöneristeen jne. tilanne);
 • korjausluettelo (tarvittaessa);
 • päätelmä lämmitysjärjestelmän toimivuudesta ja valmiudesta talvikaudella;
 • allekirjoitukset.

On huomattava, että kohteiden lukumäärä ja nimi voivat vaihdella hieman objektin tyypin ja monimutkaisuuden vuoksi (monikerroksinen tai yksityinen talo, toimistorakennus jne.), Testauksen syyt (uuden rakennuksen tai järjestelmän käyttöönotto, lämmityspiirin yksittäisten osien korjaus tai vaihto, lämmitysjakson vuosittainen valmistelu).

ACT
putkiston hydraulisen testauksen suorittamisesta (putkistoverkon yleinen hydraulinen testaus)

Kehittäjän tai asiakkaan edustaja _____________________________________

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet,

esitysasiakirjan yksityiskohdat)

Rakennuspäällikön edustaja ___________________________

sukunimi, alkukirjaimet, esitysasiakirjan tiedot)

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet,

esitysasiakirjan yksityiskohdat)

Rakennuspäällikön edustaja, tekninen asennusjohtaminen (pääinsinööri) _____________________________

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet,

esitysasiakirjan yksityiskohdat)

Hankkeen valmistelusta vastaavan henkilön edustaja _______

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet, yksityiskohdat

esitysasiakirja)

Putkilinjan (putkistoverkko) hydraulisen testiä suorittavan henkilön edustaja hyväksyttäväksi ____________

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet,

esitysasiakirjan yksityiskohdat)

sekä muiden henkilöiden edustajat, jotka osallistuvat putkiston (putkistoverkko) hydraulisiin testeihin liittyvien töiden hyväksymiseen _______________________________

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet,

esitysasiakirjan yksityiskohdat)

tehdyt tarkastukset ja hyväksynnät putkilinjan hydraulisessa testauksessa (putkistoverkko), esitetty ________________________________________

(tosiasiallisesti esittämän henkilön nimi

putkijohto (putkistoverkko) tarkastusta ja hyväksymistä varten)

ja koonnut tämän teon seuraavista tekijöistä:

1. Hydraulisen testauksen jälkeen tarkastetaan ja hyväksytään lohkon tai laitekokonaisuuden tai kryogeenisen järjestelmän tai teknisen tuotteen tai putkijohdon putki (vahvistettuihin raja-arvoihin) (jäljempänä "tuote") sekä testin tulokset.

(nimi ja nimike, tuotteen sarjanumero,

nimi, nimitys ja putken tarkoitus

(putkistoverkko), järjestelmän mukainen nimeäminen, numerot

rajat, halkaisija, pituus ja putkimateriaali)

2. Valmistuvat putket (putkistot)

(valmistajan nimi (toimittaja, välittäjä),

todistuksen nimi, numero ja päivämäärä

valtion rekisteröinnistä, BIN, TIN,

postin yksityiskohdat, puhelin, faksi - oikeushenkilöille;

sukunimi, etunimi, keskimmäinen nimi, passitiedot,

asuinpaikka, puhelin, faksi - yksityishenkilöille)

3. Esitellyt liitäntäasiakirjat putkijohtoverkon tuotteille

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

4. Esitetty hankkeen dokumentaatio putkijohtojen (pipeline network) tuotteiden asennusta varten

(numero, muut piirustustiedot,

hankkeen dokumentaation nimi, henkilötiedot

hankkeen dokumentaation osan valmistelu)

5. On toimitettu asiakirjat, jotka vahvistavat tuotteen putkilinjan (putkistotuote) vaatimustenmukaisuuden niille asetetuista vaatimuksista, mukaan lukien:

a) valmistajien ja kehittäjien hanketodisteiden, teknisten määräysten (sääntöjen ja määräysten) ja muiden lakisääteisten säädösten teknisten ja asennusasiakirjojen vaatimusten noudattamiseksi _____________________

vaatimustenmukaisuusasiakirja, päivämäärä, numero, muut tiedot)

b) tutkimusten, tutkimusten, laboratorioiden ja muiden testien tulokset ja rakennustöiden aikana tehtävät työt

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

6. Vaaditut testit ja testaus

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

7. Esitetty vuokaavio tuotteen putkilinjan (putkistoverkko) hydraulisesta testauksesta

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

8. Esitetty työlupa työhön

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

9. Turvallisuustestaus on käytössä.

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

10. Ilmoitus tuotteen putkiston (putkistotuote) hydraulisesta testauksesta

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

11. Asiakirjat on toimitettu tuotteen aiemmin havaittujen putkilinjan (putkistoverkko) puutteiden ja puutteiden poistamisesta

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

12. On toimitettu asiakirjoja virransyöttöjärjestelmien, vesihuollon ja muiden resurssien tarkastamisesta ja niiden valmiudesta suorittaa hydraulista testausta

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

13. Esitti asiakirjat esineiden ja teosten tarkastusten tuloksista, jotka vaikuttavat turvallisuuteen

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

14. Esitti ohjelmat ja menetelmät putkilinjojen hydrauliselle testaukselle

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

15. Esitti putkilinjan hydraulisen testipuun (teknologinen passi)

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

16. Tuotteen putkilinjan (putkistoverkko) hydraulinen testaus suoritettiin vaiheessa

(määritä asennusvaiheen nimi)

17. Hydrauliset testitulokset yhteensä

17.1.1. Asennettu hydraulisten testien arvoihin:

a) testattava (kokeellinen) paine testattaessa voimakkuutta Pja = ______ MPa (______ kgf / cm 2);

b) suunnittelu (työ) paineessa testattaessa tiheyttä PR = _______ MPa (______ kgf / cm 2).

17.1.2. Paine mitattiin tarkkuusluokan _____ teknisellä manometrillä, jonka yläraja-arvo oli ______ MPa (_____ kgf / cm2).

Mittalaiteversioasteikon jaotteluasteikko ______ MPa (_____ kgf / cm 2).

17.1.3. Painemittari sijaitsee putken akselin yläpuolella Z = _____ m.

17.1.4. Painemittarin P lasketun ja koepaineen lukemien edellä mainitut arvotniitä ja Prm pitäisi olla vastaavasti: Pniitä = Pja - Z / 10 = ____ MPa (____ kgf / cm 2);

17.1.5. Pumpattavan veden sallittu virtausnopeus putkilinjan 1 km: n osalta on ____ l / min tai koeputkiston pituuden osalta _____ l / min.

17.2. Testausmenetelmä ja tulokset

17.2.1. Paine nousee arvoon 0,2Prm _____ MPa (____ kgf / cm 2) ja pidettiin ___ min.

Lämpötila tänä aikana oli _____ K (____ ° C).

Tarkastettaessa vuotoa __________________________________________________________

(määritä - ei havaittu tai havaittu)

(jos löydetty, ilmoittakaa vuotoiden sijainti testijärjestelmässä)

17.2.2. Paine nousee arvoon 0.5Prm __ MPa (kgf / cm 2) ja pidettiin ____ minuuttia Lämpötila tänä aikana oli ____ K (____ ° C).

Tarkastettaessa vuotoa __________________________________________________________

(määritä - ei havaittu tai havaittu)

(jos löydetty, ilmoittakaa vuotoja testijärjestelmän alla).

17.2.3. Paine nousee 0,8 P: ksirm ____ MPa (____ kgf / cm 2) ja pidettiin __ min.

Lämpötila tänä aikana oli ____ K (_____ ° C).

Teknisten tarkastusten yhteydessä yhdisteet saippuavedellä _______

(määritä - ei havaittu tai havaittu)

(jos löydetty, ilmoittakaa vuotoiden sijainti testijärjestelmässä)

17.2.4. Paine kasvoi P: henrm ____ MPa (____ kgf / cm 2) ja pidettiin ____ min.

Lämpötila tänä aikana oli ____ K (____ ° C).

Tietoja tarkistusyhteyksistä ei tehty.

Lisääntynyt R: äänniitä ____ MPa (_____ kgf / cm 2) ja pidettiin ____ min.

Lämpötila tänä aikana oli ____ K (____ ° C).

Tietoja tarkistusyhteyksistä ei tehty.

Värähtelyn painaminen ________________________________________________________

(täsmennetään - ei havaittu tai havaittu ___ MPa: ssa (___ kgf / cm 2)

Vähennys P: henrm ____ MPa (____ kgf / cm 2) ja pidettiin min.

Lämpötila tänä aikana oli ____ K (___ ° C).

Teknisten tarkastusten yhteydessä yhdisteet saippuavedellä _______

(määritä - ei havaittu tai havaittu)

(jos löydetty, ilmoittakaa vuotoiden sijainti testijärjestelmässä)

P oterin paine tänä aikana oli ____ MPa (___ kgf / cm 2).

17.5. Dynaamiset testausindikaattorit

17.5.1. Putkilinjan / putkilinjan (putkistoverkko) hydraulisen testin aikana paine siinä alennettiin ____ MPa (____ kgf / cm2).

17.5.2. Testin päättymisaika tiheyden T osaltaettä ____ h ja lopullinen vesitaso mittaussäiliössä oli ____ mm.

17.5.3. Veden määrä, joka tarvitaan paineen pitämiseksi P: n arvolleniitä, joka määritettiin mittaustankin vesitasojen mukaan, oli Q = ____ l.

17.5.4. Testin kesto tiheyden T = T osaltaettä - Tn = ____ minuuttia

17.5.5. Tiheyskokeen aikana putkilinjalle (osa, verkko) pumpatun veden virtausnopeus on q = Q / T = _____ l / min, mikä on pienempi kuin sallittu arvo ____ l / min.

18. Kun vuotot havaittiin, paine vapautettiin ilmakehään ja työtä tehtiin niiden poistamiseksi. __________________________________________________________

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

19. Esitteli raportin putkijohtotarvikkeiden hydraulisesta testauksesta

(asiakirjan nimi, päivämäärä, numero, muut tiedot)

20. Päivämäärät: testin alku "__" ______ 20__

testin loppu "__" ______ 20__

21. Hydraulisen testin tuloksena todettiin, että tuotteen putkisto (putkistoverkko) testin rajoissa täyttää valmistajien teknisissä ja asennusasiakirjoissa esitetyt vaatimukset, kehittäjien suunnitteluasiakirjat, prosessin määräykset (säännöt ja määräykset) ja muut säädökset

(vaatimustenmukaisuusasiakirjan nimi, päivämäärä, numero,

muita yksityiskohtia, määritä nimi ja nimitys

valmistajan ja kehittäjän tekniset asiakirjat,

nimet, tekniset erät (kappaleet)

asetukset, muut säädökset)

22. Edellä esitetyn perusteella:

a) se saa hyväksyä tuotteen putkijohto (putkistoverkko) suoritetun hydraulisen testin rajoissa aiotusta käytöstä _______;

b) sen on sallittava tuotteen putkijohto (putkistoverkko) suoritetun hydraulisen testin rajoissa käytettäväksi tarkoitetulla tavalla, kun seuraavat ehdot täyttyvät: _____________________________________________;

c) se voi suorittaa muita töitä _______________________________

Lisätietoja ___________________________________________________

Ja CT tehdään _____ kopioina.

Viittauksesta suorittajiin, jotka suorittivat suoraan putken (putkistoverkon) hydrauliset testit.

Hydraulisten testaus- ja laadunvalvontalaitteiden, laitteiden, työkalujen, tarkistettujen mittauslaitteiden, materiaalien ja energianlähteiden käyttämisestä.

Ja Kty (pöytäkirjat, päätelmät jne.) Tutkimusten, tutkimusten, laboratoriotutkimusten ja muiden testien sekä suoritetun työn mukaan suoritetuissa rakennustarkastuksissa, muissa testeissä ja testeissä.

N pääsy työhön.

Hydraulisen testauksen tekninen järjestelmä.

Onko ilmoitus hydraulisesta testauksesta.

Tarkoituksena on tarkastella esineitä ja töitä, jotka vaikuttavat turvallisuuteen.

W urn, joka suorittaa hydraulisen testin.

Tässä asiakirjassa tarkoitetut asiakirjat.

Muut asiakirjat, jotka heijastavat tuotteen putkilinjan (putkistoverkon) todellista tilaa hydraulisen testauksen jälkeen.

Kehittäjän tai asiakkaan esittämä

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet, allekirjoitus)

Rakennuspäällikön edustaja

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet, allekirjoitus)

Rakennuspäällikön edustaja rakennusvalvonnasta

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet, allekirjoitus)

Asennustyön teknisen johtajan edustaja (pääinsinööri)

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet, allekirjoitus)

Hankkeen dokumentaatiota valmistelevan henkilön edustaja

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet, allekirjoitus)

Rakennuspäällikön edustaja, joka suoritti hydrauliset testit

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet, allekirjoitus)

Muiden henkilöiden edustajat:

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet, allekirjoitus)

(sijainti, sukunimi, alkukirjaimet, allekirjoitus)

1 Tämä toimenpide on laadittu kunkin putkilinjan (putkistoverkko) hydraulisen testauksen suorittamiseksi vahvistettujen rajojen sisällä asennustyön eri vaiheissa.

2 Tarvittaessa säädöksen muotoa voidaan säätää tietyn putkiston (putkistoverkko) testaamiseksi ottaen huomioon sen suunnitteluominaisuudet, soveltuvat hydrauliset testaus- ja asennusmenetelmät.

3 Tässä kohdassa kaikki tavarat on täytettävä. Jos säädöksen erillisissä kohdissa ei ole tietoja, ilmoitetaan: "Tietoja ei vaadita".

4 Merkintä säädöksen rekisteröinnistä yleisessä työlehdessä.

Putkilinjan hydraulisen testauksen toimenpide (putkistoverkon yleinen hydraulinen testaus)
(katso tämän standardin 15.2.34 ja 15.2.40)

Pääoman rakentamisen kohde ___________________________________________

tai rakennusosoitteen osoite)

Kehittäjä tai asiakas ____________________________________________________

(nimi, numero ja antopäivä

Valtion rekisteritodistus, BIN, TIN,

postin yksityiskohdat, puhelin, faksi - oikeushenkilöille;

sukunimi, etunimi, keskimmäinen nimi, passitiedot,

asuinpaikka, puhelin, faksi - yksityishenkilöille)

Rakennushenkilö _________________________________________

(nimi, numero ja

valtion rekisteröintitodistuksen, OGRN: n,

TIN, postin yksityiskohdat, puhelin, faksi - oikeushenkilöille;

sukunimi, etunimi, keskimmäinen nimi, passitiedot,

asuinpaikka, puhelin, faksi - yksityishenkilöille)

Rakennustyöntekijä, joka toteuttaa asennustyön teknisen hallinnan ____________________________________________________

(nimi, numero ja

valtion rekisteröintitodistuksen, OGRN: n,

TIN, postin yksityiskohdat, puhelin, faksi - oikeushenkilöille;

sukunimi, etunimi, keskimmäinen nimi, passitiedot,

asuinpaikka, puhelin, faksi - yksityishenkilöille)

Hankkeen valmistelusta vastaava henkilö _____________________

(todistuksen myöntämisen nimi, numero ja päivämäärä)

valtion rekisteröinti, BIN, TIN, postin yksityiskohdat,

puhelin, faksi - oikeushenkilöille;

sukunimi, etunimi, keskimmäinen nimi, passin tiedot, asuinpaikka,

puhelin, faksi - yksityishenkilöille)

Rakennetta suorittava henkilö on suorittanut putken hydraulisen testin tai putkistoverkon kokonaisvaltaisen hydraulisen testin (jäljempänä 'putkijohtimen hydraulinen testi'),

(todistuksen nimi, numero ja päivämäärä

valtion rekisteröinnistä, OGRN, TIN, posti

yksityiskohdat, puhelin, faksi - oikeushenkilöille;

sukunimi, nimi, sukuhistoria, passin tiedot, paikka

majoitus, puhelin, faksi - yksityishenkilöille)

Suositellut lomakkeet materiaalien rekisteröinnille teknisen kunnon valvontaan. Hydraulinen testauslaitos

Tyhjä asiakirja

Lataa esimerkkiasiakirja

 • Laki: näytteet (täydellinen luettelo asiakirjoista)
 • Etsi lause "Laki" koko sivustolla
 • "Suositellut lomakkeet materiaalien rekisteröinnille teknisen kunnon valvontaan. Laki hydraulisesta testauksesta ".doc
 • Lataa asiakirjat

 • Se tuodaan pohjaan

 • korjauksia

  • Pienyrityksen rekisteröinti on hyödyllistä.
  • Elinkustannukset ja kuluttajakori Venäjällä
  • Koodi taulukko OKVED
  • Minimipalkka: koot, taulukot, selitykset
  • sopimuksissa
  • Kaikki asiakirjat

  Hanki ilmainen oikeudellinen neuvonta puhelimitse nyt:

  Testiraportit

  Suunnittelujärjestelmien asennuksen päätyttyä asianomaisten osapuolten on allekirjoitettava vastaava asiakirja - piilotyön tutkiminen. Toimielimet voivat allekirjoittaa asennusorganisaation, pääurakoitsijan, teknisen ja arkkitehtonisen valvonnan edustajat, asiakkaiden edustajat, suunnitteluorganisaation edustajat, operaatiopalvelun edustajat, valtuutetut henkilöt ja muut edustajat.

  Piilotettujen töiden tarkastustodistus todistaa, että vastaava suunnittelujärjestelmä on asennettu hankkeen mukaisesti. Säädöksessä täsmennetään, mitä töitä esitetään tarkastusta varten, jotka ovat tehneet työluonnoksen, asennuksen aikana käytettävät materiaalit ja laitteet, työn alkamis- ja päättymisajankohdat, komission päätöksen hyväksyä työ ja lupa lisäkorjaus- ja rakennustöihin. Jos asennuksessa oli poikkeamia projektista - tämä näkyy myös säädöksessä.

  Hydraulisen testauksen toimenpide vahvistaa, että testi on suoritettu ja järjestelmä on kestänyt sen. Hydrauliset testit suoritetaan rakennusmääräysten ja määräysten mukaisesti.
  Lämmitys- ja vesijärjestelmät testataan hydrostaattisella tai manometrisella menetelmällä SNiP 3.05.01-85 (sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät) mukaisesti. Edullisempi on hydrostaattinen menetelmä. Testi suoritetaan paineella, joka on 1,5 kertaa suurin käyttöpaine. Erilaisten lämmitys- ja vesisäiliöiden osalta testiaika on erilainen, mutta joka tapauksessa vähintään 10 minuuttia.

  Vesijohtoverkon katsotaan läpäistyä testin, jos 10 minuutin kuluessa testipaineesta hydrostaattisessa koemenetelmässä ei havaittu painehäviötä yli 0,05 MPa (0,5 kgf / cm2) ja putoaa hitsauksissa, putkista, kierteistä, kiinnikkeistä ja vesivuodosta läpi huuhtelulaitteita.
  Lämmitysjärjestelmässä painehäviö ei saa ylittää 0,02 MPa (0,2 kgf / cm2).

  Sisäisen jätevesijärjestelmän testaus suoritetaan vuotovedellä avaamalla 75% viemärijärjestelmän tälle osalle liitetyistä saniteettilaitteista. Järjestelmän on tunnustettu läpäisevän testin, jos putkistojen seinämien ja liitosten läpi ei havaita vuotoja. Sisäisen viemäröinnin testaus suoritetaan täyttämällä ne vedellä korkeimman pisteen tasolle. Koeajan on oltava vähintään 10 minuuttia. Testi tunnustetaan onnistuneeksi, jos tarkastuksen aikana ei havaita vuotoja ja vedenpinnan taso ei ole laskenut.


  HIDDEN WORKSEN JA HYDRAULIIKAN TESTI-TODISTUSTEN TODISTUKSET (FORM)

  Asennustyöt, piilotyöt ja hydrauliset testit suoritetaan meille kaikkien rakennuskoodien ja määräysten mukaisesti. Kun viitataan "rakennustyöntekijöihin" ja yksityisiin päälliköihin, et saa sovittuja työasiakirjoja, oikein asennettuja ja toteutuneita kaavioita eivätkä testiraportteja siitä, miten työ tehdään. Siksi et saa mitään takuuta asennustöistä. Pääsääntöisesti yksityisillä joukkueilla ei ole pätevyyttä, kokemusta ja tietämystä työn tekniseen ja tekniseen tukemiseen. On tapauksia, joissa nämä valitettavat asentajat eivät edes pysty puhumaan venäjän kielellä, mitä rakennuskoodien ja määräysten noudattamista meillä voi puhua? Joten, jos haluat insinööritekniikoiden toimivan kunnolla, toimivat pitkään eikä anna tarpeettomia ongelmia, ota yhteyttä päteviin asiantuntijoihin.

  Kraft Company takaa laadukkaan työn, selkeän dokumentoinnin tuen asennukseen ja muotoiluun ja ennen kaikkea huomaavainen asenne sinulle!

  Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit

  Täältä voit ladata lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen muodon ja löytää lyhyesti tällaisten testien suorittamisprosessista.

  Mikä on teko?

  Rakennuksen ja asennustyön lopussa suoritetaan sarja testejä, lämmön- ja vesijärjestelmien tarkastusta tarkkaillaan erilaisilla säätömenetelmillä.

  Lämmitysjärjestelmän tila määritetään suorittamalla hydrauliset testit. Tarkista periaatteessa laitteen voimakkuus (tässä tapauksessa - lämmitys). Testien tulosten mukaan laaditaan säädös, joka heijastaa niiden käyttäytymisen tulosta. Tämän toimenpiteen avainkysymys on lopullinen johtopäätös: voiko testattu järjestelmä sallia toimintansa?

  Hydraulinen testausprosessi

  Lämmitysjärjestelmä tarkistetaan tiiviydelle paineella, joka ylittää työskentelyn puolitoista kertaa.

  Hydraulisen testauksen ehdot:

  1. Paine ei saa olla alle 0,6 baaria
  2. Veden lämpötilan tulee olla vakio
  3. Järjestelmä on täytettävä vedellä vähitellen, ilmanpoistolaitteiden ollessa avattuja niin, etteivät ilmapistokkeet muodostu.
  4. Järjestelmäanalyysi suoritetaan painemittarin avulla.

  Testiportaat

  1. Hydraulisen testauksen ensimmäisessä vaiheessa lämmitysjärjestelmän paine nousee kahdesti asetettuun arvoon. Tämä tapahtuu puoli tuntia kymmenen minuutin välein. Seuraavien 30 minuutin aikana edellä kuvattu tila täyttyy - järjestelmän painetta ei saa laskea alle 0,6 baaria.
  2. Toisessa testivaiheessa paine ei saa laskea alle 0,2 baaria. Jos lämmitysjärjestelmässä havaitaan vuoto, se saa säätää putkien liittämiseen käytettävän puristimen korkeintaan puoli kierrosta. Jos vuoto jatkuu, se ilmaisee tarpeen korvata tai korjata tämä yhteys.

  Laki lämmitysjärjestelmän hydraulisesta testistä

  Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit. Täyteopastus

  lataa latauslomake

  Asennuksen valmistuttua, mutta ennen viimeistelyn aloittamista asennustyön on suoritettava lämmitysjärjestelmän hydrostaattiset testit. Hydrostaattisten testien tulosten mukaan säädös laaditaan yhteisessä kunnossapitojärjestelmässä 73.13330.2012 "Rakennusten sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät" Sääntelyasiakirjojen mukaan säädöksen täysi nimi on seuraava: hydrostaattinen tai manometrinen vuoto testi. Arkielämässä tätä dokumenttia kutsutaan lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimeksi.

  Aloitamme täyttää putkistojen hydraulisen testauksen teko syöttämällä tiedot testattavasta järjestelmästä. Järjestelmän tarkka nimi on määritelty luonnoksessa (työasiakirjat). Toimenpiteen täyttämisen seuraavassa vaiheessa ilmoitamme kohteen nimen (nimiä koskevat tiedot löytyvät projektista tai rakennusluvasta). Seuraavaksi täytetään testisivustossa olevat tiedot (selvityksen nimi) sekä päivämäärä, jona toimeksianto hyväksyttiin.

  Sen jälkeen, kun säädös on päättynyt, siirrymme toimittamaan tietoja hyväksymiskomitean kokoonpanosta. Komissiossa tulisi olla asiakkaan, pääurakoitsijan ja asennusorganisaation edustajia. Lisätietoja rakennusprosessin osanottajien suhteesta löytyy täältä. Jokaisen komission jäsenen osalta teemme toimeksi seuraavat tiedot: organisaation nimi ja asema, edustajan nimi ja alkukirjaimet.

  Hyväksymisvaliokunnan tietojen perusteella ilmoitamme projektin organisaation nimi ja projektin koodi, jonka mukaan työ suoritettiin. Sitten kirjoitetaan siihen tekoon, että testit suoritettiin hydrostaattisella menetelmällä.

  Seuraavaksi sinun on täydennettävä säädöksen yksikköä, joka on suoraan hydrauliset testit. Suuria vaikeuksia täyttämisessä ei pitäisi syntyä. Täytämme tämän osion seuraavassa järjestyksessä:

  1. Menemme hydraulisen testauksen toimiin näyte, joka esitetään tällä sivulla, paine, johon putki on testattu. Osoitamme painetta kahdessa yksikössä kerralla - MPa ja kg / cm2. Ilmoita välittömästi aika, jonka aikana lämmitysjärjestelmän testaus suoritettiin.

  2. Ilmoita painehäviön arvo testin aikana. Tiedot syötetään kahteen yksikköön kerralla - MPa ja kg / cm2.

  3. Ilmoita testin aikana tai sen jälkeen havaittujen vikoja.

  Saatujen tietojen perusteella hyväksyntäkomitea tekee päätelmät asennettujen lämmitysjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta tai vaatimustenvastaisuudesta suunnittelu- ja sääntelyasiakirjoihin sekä tekee päätöksen siitä, onko putken tunnustettu suorittaneen testin vai ei.

  Kaikkien komission jäsenten allekirjoittavat hydraulisen testauksen testin jälkeen. Toimen muodon muuttaminen ja sen poikkeamat eivät ole sallittuja.

  Kuten näette, lämmityksen hydraulisen testauksen täyttöprosessi ei ole monimutkainen, ja jos sinulla on vielä kysyttävää, voit pyytää heitä huomautuksissa ja yritämme vastata niihin nopeasti. Muista ilmoittautua sosiaalisten verkostojen voimavaroihin ja saada uusia suosituksia asiakirjojen säilyttämisestä ensimmäisenä.

  lataa latauslomake

  Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimenpide - puristustoiminnan tulos

  Lämmönjakelujärjestelmä on tekninen rakenne, jonka avulla voit seurata ja ylläpitää talon lämpötilan parametreja talvikuukausina. Suuri väärinkäsitys on se, että lämmitysjärjestelmä voi toimia sujuvasti ilman erilaisia ​​suunniteltuja ehkäiseviä toimenpiteitä. Viimeksi mainitusta, lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus on erittäin tärkeää.

  Näitä toimintoja tehdään etsimällä heikkoja alueita, jotka voivat tuoda käyttäjiä väärään aikaan. Puristusprosessi näkyy alla olevassa kuvassa tai videossa artikkelissamme.

  Lämmityselementtien paineenkoko

  On tärkeää. Lämmitysjärjestelmien testaus on joukko toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tarkastaa tai mieluummin heikojen putkien ja muiden lämmityslaitteiden sijainti käytön aikana.

  Kun työ on tehty

  Tällöin suoritetaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät lämmityksen tiiviyden testaukseen:

  • Lämmityskauden valmistelun aikana;
  • Suoritettaessa järjestelmän korvaavat osat;
  • Lämmityslaitteiden korjauksen jälkeen;
  • Toimitettaessa kiinteistö käytössä.

  Itse testausmenetelmä on vahvistus piirin tiiveydestä.

  Tämä menettely sisältää seuraavat osat:

  • Ilman tai veden tarjonta tietyllä paineella lämmitysputkistoissa erityislaitteiden avulla;
  • Lämpöpatterin muodonmuutosten löytäminen;
  • Rikkomusten poistaminen.

  Kytke käsipumppu

  On syytä huomata, että nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät mahdollistavat tällaisten tapahtumien vähimmäismäärän.

  Säännöt

  Tällaisen työn asianmukai- selle toteuttamiselle on kehitetty erityinen SNiP, jossa käsitellään prosessin hienouksia ja yksityiskohtia. Lisäksi se sisältää tyypillisiä ohjeita tällaisista tapahtumista. (Katso myös artikkeli Lämmityksen asennus - tärkeät vivahteet)

  SNiP sisältää teknisiä järjestelmiä, joissa otetaan huomioon turvallisuussääntöjen mukaiset työn yksityiskohdat sekä tarvittavat laitteet. Kaikki lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit on suoritettava tämän asiakirjan mukaisesti.

  Sähkökompressori kytketty lämmitykseen

  On tärkeää. Ennen hydraulista testausta järjestelmä on huuhdeltava. Se voidaan toteuttaa eri tavoin ja sen tehtävänä on poistaa talletukset ja skaalaa putkien sisäseinistä.

  Se tuotetaan erikoisratkaisuilla ja kompressorilla.

  Putkijohdotuksina voidaan havaita oksideja:

  On suositeltavaa suorittaa huuhtelu vähintään kerran viiden vuoden välein, se mahdollistaa lämmöntuotannon laadun ja luotettavan toiminnan.

  Jokaisen lämmitysjärjestelmän toiminnan aikana sen tehokkuus vähenee, tämä ilmiö tapahtuu edellä kuvattujen sedimenttien ja kerrostumien vuoksi. Ne johtavat putkien poikkileikkauksen vähenemiseen ja jäähdytysnesteen huonoon kiertoon. (ks. myös artikkeli Lämmitys- ja vesihuoltojärjestelmät ovat sivilisaation siunaus)

  Sectional piping

  Kuka suorittaa paineita

  Vastuu näiden teknisten verkkojen estämisestä hoidetaan rakennuksia hoitavilla toimielimillä ja organisaatioilla. Toisin sanoen talojen näissä työntekijöissä työskentelee asuntotoimistoja ja vastaavia yksiköitä.

  On ymmärrettävä selvästi, että nämä toimet suorittavat vain erikoisvalmisteinen ja testattu henkilöstö, joka käyttää tarvittavia laitteita. Työskentely omalla kädelläsi on ehdottomasti kielletty!

  Työprosessi alkaa täyttämällä järjestelmä vedellä, jos se on tyhjä. Tämä tapahtuu lämpöverkkojen paluuputken kautta eli hissin kautta. Korkeimpien pisteiden asennuttujen venttiilien ansiosta ilma poistuu, kunnes jäähdytysneste virtaa venttiileistä.

  Jos vuoto on löydetty, järjestelmä tyhjennetään tyhjennysventtiilin läpi. Puristuspumppu kytketään ohjausyksikön kautta. Työntekijällä on tyhjä lomake, joka täytetään työn aikana. Työn päätyttyä lämmitysjärjestelmän testi todistetaan.

  Mikä on teko?

  Asennus- tai huoltotöiden suorittamisen jälkeen suoritetaan hydrauliset testit. Nämä työt osoittavat koko lämmitysjärjestelmän tilan. Putkilinjoiden ja piirin eri solmukohtien voimakkuus tarkistetaan ja niiden valmistuttua ne muodostavat lämmitys- ja lämmitysjärjestelmien hydrostaattisen testauksen.

  Se tuottaa tuloksia kaikista toimista ja johtopäätöksistä lämmitysjärjestelmän sopivuudesta käyttöönoton luvalla.

  Suoritusmenetelmä

  Lämmitysjärjestelmää testataan vuotojen tiiviydelle paineella, joka ylittää työskentelyn puolitoista kertaa.

  Työehdot:

  • Paine ei saa laskea alle 0,6 bar;
  • Jäähdytysnesteen lämpötila on vakio;
  • Järjestelmän on oltava täysin ilman ruuhkautumista;
  • Vahvuusanalyysi suoritetaan painemittareiden avulla.

  Työn vaiheet

  • Hydraulisen testauksen ensimmäisessä vaiheessa järjestelmän paine nousee vähintään kahdesti asetettuun arvoon. He yleensä tekevät sen kolmekymmentä minuuttia, nostaen joka kymmenen minuuttia. Seuraavan puolen tunnin aikana paine pidetään vähintään 0,6 baarin tasolla;
  • Toisessa vaiheessa paine ei saa laskea alle 0,2 baaria. Jos lämmitysjärjestelmän kierteillä tai laipoilla on vuoto, ne voivat kiristää. Jos vuoto ei pysähdy, tämä yhteys on vaihdettava.

  johtopäätös

  Hydraulisen testauksen prosessi on hyvin monimutkainen ja vastuullinen. (Ks. Myös artikkeli Lämmitysprojekti ja sen kokoamisen erityispiirteet). Se ei toimi omalla laadullisella tavalla. Nyt voit helposti löytää erityisiä järjestöjä, jotka harjoittavat vastaavia teoksia, niiden palveluiden hinta on melko demokraattinen. Näiden toimien laatu riippuu talvikuukausien työn luotettavuudesta.

  Lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus: menettely, hydropysäkki

  Huolellisesti suunnitelluilla, lasketuilla ja kokoonpannuilla lämmityspiireillä voi olla myös hätätilanteita. Järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi koko lämmitysjakson aikana ei ole tarpeen tarkastaa sitä vaan myös testata sitä. Ja yksi näistä menetelmistä on hydropressointi.

  On huomattava, että tällaisia ​​toimia tarvitaan, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön ennen kunkin lämmityskauden alkua ja huolto- ja korjaustöiden jälkeen.

  Hydraulinen testaus on yleisimpi lämmitysjärjestelmien painetestaus, joka koostuu hydraulisen iskutilanteen simuloinnista, jossa paine on useita kertoja korkeampi kuin standardiarvo. Tämän testin pääasiallisena tarkoituksena on arvioida kaikkien olemassa olevien liitosten ja nivelten luotettavuutta ja laatua, joiden tiedetään olevan heikoimmassa asemassa olevat elementit sekä muiden lämmityslaitteiden terveys.

  Hydraulinen testausmenetelmä

  Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testiä koskevat menettelyt ja säännöt on säännelty seuraavilla sääntelyasiakirjoilla:

  • SNiP 41-01-2003 "Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi";
  • SNiP 3.05.01-85 "Sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät";
  • Lämpövoimaloiden teknisen toiminnan säännöt, jotka Venäjän federaation polttoaine- ja energiaministeriön kehittämät, hyväksyttiin vuonna 2003.

  Hydropressointi

  Lämmitysjärjestelmän tiiviyden testausmenetelmää voidaan yksinkertaistaa seuraavilla tehtävillä:

  • kaikkien tuotteiden silmämääräinen tarkastus, sis. laitteet, nousuputket, moottoritiet, olemassa olevat yhteydet;
  • huuhtelemalla järjestelmää erilaisista saasteista ja sedimentteistä;
  • täytetään järjestelmä vedellä pakollisella ilman vapautuksella;
  • kompressorin liitäntä ja paineen nousu;
  • tunnistaa virheet ja korjata ne tai päättää, että järjestelmä on toiminnassa ja käyttövalmis (jos tarkastuksen aikana tarvittiin korjauksia, prosessi on toistettava);
  • laati testiraportti.
  1. Vastuu hydraulisen testin suorittamisesta ovat järjestöt, jotka ylläpitävät ja käyttävät lämmitysverkkoa. Monen kerrostalon rakennuksissa on rahastoyhtiö, kunnallinen palvelu henkilöille, joilla on tarvittavat luvat ja sertifioidut laitteet tai valtuutetun yrityksen edustaja, jolla on asianmukainen toimivalta. Hallinnollisissa, sosiaalisissa ja tuotantolaitoksissa - tällaisten rakennusten ylläpitämiseen osallistuvan organisaation työntekijät. Yksityisissä talouksissa - energiaa toimittavan tai erikoistuneen yrityksen päällikkö, teknikko tai insinööri.
  2. Lämmitysjärjestelmän ja lämmityslaitteiden testaus on suoritettava erikseen. Siksi piiri irrotetaan lämmönlähteestä, paisuntasäiliöstä ja päävesijohdosta.
  3. Järjestelmä on täytettävä vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 45 ° C. Tässä tapauksessa testipaine on toimitettava piirin oikeassa kohdassa, jolle on tarpeen vapauttaa ilma kokonaan siitä.
  4. Paine nousee kahdessa vaiheessa: vakiotyöntekijälle, joka on suositeltava kestämään jonkin aikaa, mutta vähintään 10 minuuttia, kaikkien vuodonesteiden tarkastamiseksi; virheiden puuttuessa sen arvo saatetaan oikeudenkäyntiin.
  5. Vähimmäisarvo paineessa hydroketestauksen aikana riippuu kunkin suorituskyvyn standardi-indikaattorista (pääsääntöisesti sen tulisi ylittää 25-50%) ja oltava: - koepaine - 0,2 MPa; - valurautapattereita käytettäessä 0,6 MPa; - kun käytetään konvektori- tai paneelilaitteita - 1,0 MPa;

   - hissiyksikölle - 1,0 MPa.

  6. Testit katsotaan täydellisiksi ja järjestelmä paineistuu, jos: - 5 minuutin kuluessa vesipiirien painehäviö ei ylitä 0,02 MPa; - 15 minuutin testin jälkeen paneelilämmityksen paine on vähentynyt enintään 0,01 MPa; - polymeeriputkilinjan lujuuden ja tiiviyden tarkastamisen aikana laskun määrä 30 minuutin kuluessa ei ylitä 0,06 MPa;

   - "hikoilun" muodostumista ei havaita nivelissä, saumoissa tai nivelissä.

  7. Pääasiallinen asiakirja, joka vahvistaa sen, että hydraulinen testi suoritetaan täysin vaatimusten mukaisesti, on toimeksianto, jonka valtuutetut henkilöt on täytettävä ja allekirjoitettava asianmukaisesti.

  Kuva 1 - Esimerkki lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen todistuksesta

  Testaustodistus on tärkeä asiakirja, joka on täytettävä ja allekirjoitettava järjestelmän puristuspäivänä.

  Toimeksiannolla on tietty määrätty rakenne, jossa on tarpeen huomata:

  • testauksen ja täyttämisen päivämäärä;
  • kohteen nimi ja osoite;
  • vastuulliset henkilöt;
  • hydrauliset testiparametrit:
  • tarkastuksen sijainti tai paikka (putki, päälinja, lämpöyksikkö jne.);
  • työ- ja koepaineiden arvot ja niiden ylläpitoaika;
  • mittarin suorituskyky testin lopussa;
  • painehäviö;
  • järjestelmän pääelementtien tarkastuksen tulokset (mukaan lukien saumojen, liitosten, venttiilien, lämmöneristeen jne. tilanne);
  • korjausluettelo (tarvittaessa);
  • päätelmä lämmitysjärjestelmän toimivuudesta ja valmiudesta talvikaudella;
  • allekirjoitukset.

  On huomattava, että kohteiden lukumäärä ja nimi voivat vaihdella hieman objektin tyypin ja monimutkaisuuden vuoksi (monikerroksinen tai yksityinen talo, toimistorakennus jne.), Testauksen syyt (uuden rakennuksen tai järjestelmän käyttöönotto, lämmityspiirin yksittäisten osien korjaus tai vaihto, lämmitysjakson vuosittainen valmistelu).

  Mikä on lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimi ja miksi sitä tarvitaan?

  Mikä tahansa lämmönjakelujärjestelmä on tekninen rakenne, jonka avulla voidaan tarkkailla ja ylläpitää määritettyjä lämpötilaparametreja vuoden kylmäkaudella. Ei kuitenkaan ole tarpeen ajatella, että se voi toimia sujuvasti ilman erilaisia ​​suunniteltuja ehkäiseviä toimenpiteitä.

  Yksi merkittävimmistä ovat hydrauliset testit. Heidän avullaan on mahdollista löytää vaarallisimmat osat järjestelmästä, joka voi epäonnistua kaikkein sopimatonta hetkeä.

  Painemittaus paineenmittauksen aikana

  Lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus on joukko toimenpiteitä, joiden on osoitettava, miten putkistot, niiden liitännät ja lämmityslaitteet toimivat käytön aikana. Saat mahdollisuuden havaita virheet välittömästi ja poistaa ne.

  Kun on tarpeen suorittaa nämä teokset

  Lämpöpiirin tiiviyden tarkastamiseen liittyvät toimenpiteet on suoritettava seuraavissa tapauksissa:

  • lämmityskauden valmistelun aikana;
  • järjestelmän osien vaihtamisen jälkeen;
  • lämmityslaitteiden korjauksen jälkeen.

  Rakennusyritykset tarkastavat, milloin esine otetaan käyttöön. Testimenettely mahdollistaa piirin tiiviyden varmistamisen.

  Valokuvavalvontalämmitysjärjestelmissä

  Menettely koostuu seuraavista vaiheista:

  1. Ilma tai vesi johdetaan putkistoihin tietyllä paineella erikoislaitteiden avulla.
  2. Lämmityspiirin virheiden tarkastus ja havaitseminen.
  3. Paljastuneet rikkomukset poistetaan.

  Vihje: Nykyaikaisia ​​lämmitysjärjestelmiä voidaan tarkistaa käyttämällä vähimmäismäärää ihmisiä. Tämä pätee erityisesti itsenäiseen lämmitykseen asuntoon tai yksityiseen taloon, jossa se voidaan tehdä itsenäisesti.

  Tietenkin on parempi, kun käynnistyshetkellä on yksi henkilö jokaisessa huoneessa. Tällöin voidaan havaita vikoja ennen kuin suuri osa jäähdytysnesteestä virtaa ulos.

  Automaattisen lämmityksen hydraulinen tarkistus

  Työjärjestykset

  1. On erityisesti suunniteltu SNiP, jossa kuvataan säännöt tällaisen työn tekemiselle. Sieltä voit tutustua prosessin kouristuksista ja yksityiskohdista.
  2. Siinä on myös tyypillinen ohje näiden tapahtumien pitämisestä.
  3. SNiP: n tekniset järjestelmät huomioivat työn erityispiirteet ottaen huomioon turvallisuustekniikan ja siihen tarvittavat laitteet. Suosittelemme, että lämmitysjärjestelmän hydraulinen testi suoritetaan tällaisen asiakirjan mukaisesti.

  Vinkki: Huuhtele lämmitysjärjestelmä ennen hydraulista testausta.

  1. Voit käyttää mitä tahansa tätä menetelmää, tärkeintä on poistaa skaala ja talletukset putkien sisäseiniltä. Käytä erityisesti erikoisratkaisuja ja kompressoria. Talletukset voivat olla erilaisten materiaalien oksideja, kuten rautaa ja kalsiumia. Suosittelemme huuhtelemaan 1 aika 5 vuodessa, mikä tekee lämmitysjärjestelmän toimivuudesta laadukkaan ja luotettavan.

  Muussa tapauksessa edellä kuvatuista talletuksista johtuen lämmöntuotannon tehokkuus vähenee, ja energiankuljettajien hankkimiseen on lisättävä enemmän, jonka hinta on nyt melko korkea. Tämä johtuu putkilinjan poikkileikkauksen vähenemisestä ja jäähdytysnesteen heikosta kiertämisestä.

  Yksityisten talojen lämmitysjärjestelmien testaus

  Suorita puristus

  Jos työ on tehtävä kerrostalossa, vastuu näiden teknisten verkkojen estämisestä on osoitettu rakennuksia hoitaville organisaatioille. Aiemmin heitä kutsuttiin asuntotoimistoiksi, nyt he voivat olla erilaisia, mutta ydin pysyy ennallaan.

  Kaikki toiminnot tulee suorittaa vain erikoisvalmisteinen henkilöstö, joka käyttää tarvittavia laitteita. Ei ole tarpeen siirtää toimintojaan itselleen, tämä ei johda mitään hyvää. Voit tehdä painetestauksia omilla käsilläsi vain yksittäisissä lämmitysjärjestelmissä.

  Prosessi näyttää tältä:

  1. Jos järjestelmä on tyhjä, se on täytettävä vedellä paluuputken kautta. Asentamalla venttiilit korkeimpien pisteiden kohdalle on mahdollista ilmaa ilmaa helposti. Ne on suljettava, kun jäähdytysneste alkaa kulkea niiden läpi.
  2. Vian havaitsemisen jälkeen järjestelmävesi poistetaan tyhjennysventtiilin kautta.
  3. Painepumppu on kytketty ohjausyksikköön.

  Muotoile puristuslämmitysjärjestelmä

  1. Näiden töiden suorittamisesta vastaava henkilö täyttää sopivan muodon puristusprosessin aikana.

  Työn päätyttyä laaditaan lämmitys- ja lämmitysjärjestelmien hydrostaattinen testaus. Ilmaisee järjestelmän putkistojen ja eri solmujen voimakkuuden. Toimen ansiosta on mahdollista ymmärtää, onko lämmitysjärjestelmä sopiva jatkokäyttöön.

  Mikä on lämmitysjärjestelmän testaus?

  Tarkastus suoritetaan

  Lämmitysjärjestelmän paineentutkimus on suoritettava paineella 1,5 kertaa korkeammalla kuin käyttöpaine. Tarkastele prosessia tarkemmin:

 • Top